Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Incompany training: een Opleiding die Corporis BV verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.

Klant: (i) elke professional ook wel genoemd deelnemer, die bij Corporis BV een training afneemt of (ii) elk bedrijf/elke instelling die bij Corporis BV een Incompany opleiding afneemt.

Locatiekosten: de kosten voor de ruimte die door Corporis BV beschikbaar wordt gesteld tijdens een training.

Examen/toets: een examen/toets die door Corporis BV wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende training zoals bedoeld in artikel 8 lid 4.

Examenreglement: het op het moment van inschrijving voor een training van kracht zijnde examenreglement van Corporis BV.

Onderwijsmateriaal: trainings-, les- of instructiemateriaal, hand-outs, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de training.

Training: een training die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde professional open staat.

Training: een door Corporis BV verzorgde training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, event, workshop dan wel enige andere vorm van training. Een training kan onderverdeeld zijn in een of meerdere trainingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere trainingsdagen.

Prijs: de prijs voor een training met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Overeenkomst: een overeenkomst, tussen Corporis BV en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Corporis BV al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

Website: de website van Corporis BV: corporis.academy

 

Artikel 2 –Foto en/of video en/of geluidsopnames
Het is iedere Klant verboden foto-, video-, en/of geluidsopnames te maken tijdens bijeenkomsten/trainingen van Corporis BV tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Corporis BV. Het is Corporis BV toegestaan ten behoeve van trainingsdoeleinden foto en/of video en/of geluidsopnames te maken tijdens de trainingen.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Corporis BV en op alle door Corporis BV gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Corporis BV wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Corporis BV en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail (certified pdf) of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Corporis BV een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Corporis BV en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

Artikel 4 – Aanbod of offerte

 1. Corporis BV brengt het aanbod of offerte (bij voorkeur) schriftelijk uit ofwel via publicatie op de website(s).
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Opleiding.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  Wanneer de Opleiding start;
 4. Voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
 5. De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten;
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn vrij toegankelijk en beschikbaar via de website(s) en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Corporis BV.
 7. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst bovendien de volgende gegevens:
 8. De identiteit en het adres van Corporis BV, inclusief het vestigingsadres van de onderneming;
 9. Het recht van de Klant de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1;

 

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De Klant gaat een Overeenkomst met Corporis BV aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier op de site of via het per e-mail door Corporis BV verstrekte inschrijfformulier.
 2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Corporis BV de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Corporis BV schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Overeenkomst tot stand.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans de datum van de eerste bijeenkomst verstaan.
 4. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Corporis BV. Corporis BV kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 – Annulering Opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Corporis BV onvoldoende is, staat het Corporis BV vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander Corporis tijdstip zal worden gevolgd of geannuleerd zonder kosten voor de partijen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Corporis BV van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de ontvangstdatum van de betreffende e-mail door Corporis BV. De geplande aanvangsdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt dat Corporis BV gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
 4. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 25% van de prijs met een minimum van EUR 250,- (minimum van EURO 250,- is niet van toepassing in geval van 1-daagse trainingen);
 5. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 40% van de prijs;
 6. Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de Opleiding: de totale prijs.
 7. Annulering door de Klant van een Incompany opleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat Corporis BV met de uitvoering van die Incompany opleiding is begonnen. De annulering van een Incompany opleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Corporis BV. Als moment van ontvangst door Corporis BV van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Corporis BV. De geplande aanvangsdatum van de Incompany opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in sub d of e in dit artikel.
 8. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 35% van de kosten van de Incompany opleiding;
 9. bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany opleiding.

 

Artikel 7 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding
Tussentijdse beëindiging Overeenkomst

 1. Indien de Klant na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Corporis BV betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 2. Corporis BV behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen/toets of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.

 

Artikel 8 – Examen/toets

 1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een examen/toets.
 2. Inschrijving voor een herkansing van een examen/toets vindt plaats overeenkomstig het examenreglement. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een herkansing van een examen/toets, en (ii) het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing van een examen/toets.
 3. Het examen/toets vormt een integraal onderdeel van de Opleiding. De examen/toetsen diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding. Alleen aan herexamens zijn kosten verbonden.
 4. Op het examen/toets is het examenreglement van toepassing.
 5. Corporis BV verstrekt het diploma van de Opleiding nadat (i) aan alle eisen uit de onderwijs- en examen/toetsregeling is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen/toets- en diplomakosten) door de Klant aan Corporis BV zijn voldaan. Corporis BV verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.

 

Artikel 9 – Betaling

 1. Indien de Klant een particulier is, zullen de verschuldigde bedragen uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld moeten zijn voldaan.
 2. Indien gewenst kan de Klant de kosten van een Opleiding in 2 termijnen voldoen. De Klant dient dit bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven.
 3. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany opleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany opleiding aan Corporis BV te hebben voldaan.
 4. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Corporis BV de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Corporis BV maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Corporis BV de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 6. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 7. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Opleiding mede is aangegaan en/of de Overeenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

 

Artikel 10 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Corporis BV

 1. In het geval de Klant of deelnemers aan een Opleiding schade lijden, is de aansprakelijkheid van Corporis BV, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts geldt dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot maximaal het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van Corporis BV gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Corporis BV door de verzekeraar van Corporis BV onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Corporis BV geldt het voorgaande niet.
 2. De aansprakelijkheid van Corporis BV voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet beperkt.
 3. Corporis BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie op de site, de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. Corporis BV is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De aansprakelijkheid van Corporis BV strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor Corporis BV verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Corporis BV of die door Corporis BV zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).
 6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
 7. Corporis BV is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de Klant.

 

Artikel 12 – Levering Onderwijsmateriaal

 1. Corporis BV levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant.
 2. Alle door Corporis BV gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Corporis BV bekend waren. Corporis BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 3. Corporis BV is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan.
 4. Bij verzending van onderwijsmateriaal worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend.

 

Artikel 13 – Uitval docent/examen/toetsbeoordelaar

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examen/toetsbeoordelaar zal Corporis BV – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Corporis BV de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Corporis BV  -examen/toets alsnog zal worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examen/toetsbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Corporis BV zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen/toets annuleren vanwege de uitval van een docent of een examen/toetsbeoordelaar, of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

 

Artikel 14 – Uitval Klant

 1. Bij ziekte en/of verhindering van Klant is Corporis BV niet verplicht alternatieve lesdag(en) te bieden.

 

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

Corporis BV, haar personeel en/of voor Corporis BV  werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 16 – Persoonsgegevens

Corporis BV verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Corporis BV. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Corporis BV.

 

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Corporis BV verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal c.q. informatie liggen bij Corporis BV. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Corporis BV.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan Corporis BV verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

 

Artikel 18 – Businesspartners

Corporis BV is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Corporis BV geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en Corporis BV en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

 

Artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Corporis BV worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.